Algemene voorwaarden Matpanozer Advocatuur

 

Artikel 1- Matpanozer Advocatuur 

Matpanozer Advocatuur is een BV en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 84789387.  De eigenaar van het kantoor is mevrouw mr. L.K. Matpanozer.  De dienstverlening wordt bekrachtigd in een inspanningsovereenkomst tussen Matpanozer Advocatuur BV en de cliënt. U gaat geen overeenkomst aan met mij als natuurlijk (privé) persoon.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de Opdrachtgever aan Matpanozer Advocatuur verstrekt. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de eventuele aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever. 

 

Artikel 3 – Opdrachten 

3.1 Alle opdrachten van de Opdrachtgever beschouwt Matpanozer Advocatuur (de rechtspersoon) als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien de Opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. 

3.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

3.3 Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is alsdan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

 

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten 

4.1 Matpanozer Advocatuur is nimmer verplicht een opdracht aan te nemen. 

4.2 De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. 

4.3 Matpanozer Advocatuur zal zich inspannen het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Matpanozer Advocatuur zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht. 

4.4 De goede voortgang van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Matpanozer Advocatuur is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de Opdrachtgever wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor Matpanozer Advocatuur zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever dient Matpanozer Advocatuur steeds onverwijld te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht. 

 

Artikel 5 – Honorarium, kosten en gesubsidieerde rechtsbijstand

5.1 De Opdrachtgever is aan Matpanozer Advocatuur een honorarium verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven en de bij Matpanozer Advocatuur gebruikelijke berekeningsmethoden en werkwijzen. Indien de Opdrachtgever in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand is de Opdrachtgever de daarbij opgelegde eigen bijdrage verschuldigd. 

5.2 Tenzij anders is overeenkomen, wordt het honorarium berekend en gespecificeerd aan de hand van de aan de opdracht bestede tijd volgens het door Matpanozer Advocatuur gehanteerde tijdschrijfsysteem, vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. Bij het specificeren en declareren zal worden gerekend in eenheden van 0,1 uur. Matpanozer Advocatuur is gerechtigd de overeengekomen uurtarieven periodiek aan te passen. 

5.3 Tenzij anders overeengekomen zijn de uurtarieven exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen, zullen werkzaamheden maandelijks worden gefactureerd. 

5.4 Naast het honorarium is de Opdrachtgever aan Matpanozer Advocatuur verschuldigd de verschotten die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels en kosten van ingeschakelde deskundigen.

5.5 Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de Opdrachtgever niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals hiervoor vermeld. In de plaats daarvan is de Opdrachtgever een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welk eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de Opdrachtgever (en eventueel diens partner) in het peiljaar (=het jaar van aanvraag minus twee).

5.6 Bij het aangaan van de opdrachten bekijkt de advocaat op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.

5.7 Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de Opdrachtgever wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de Opdrachtgever gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.

5.8 Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, gemeentelijke uittreksels, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de Opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 6 – Betalingen 

6.1 Tenzij anders overeengekomen dienen declaraties van Matpanozer Advocatuur zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

6.2 Matpanozer Advocatuur is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de Opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Matpanozer Advocatuur na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend. 

6.3 Reclames over een declaratie, zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Matpanozer Advocatuur schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum. 

6.4 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de Opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie. Kosten ter verkrijging van voldoening van de declaratie buiten rechte zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

6.5 De Opdrachtgever stemt ermee in dat Matpanozer Advocatuur declaraties verrekent met gelden die zij al dan niet middels de Stichting Beheer Derdengelden voor de Opdrachtgever in depot houdt, een en ander voor zover deze gelden toebehoren aan de Opdrachtgever en zonder belemmering aan de Opdrachtgever kunnen worden uitbetaald. 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

7.1 De aansprakelijkheid van Matpanozer Advocatuur, werknemers en medewerkers voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag waarop de door Matpanozer Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Matpanözer Advocatuur onder die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan honoraria aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht. 

7.2 Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op grond van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden is Matpanozer Advocatuur nimmer aansprakelijk. 

7.3 De Opdrachtgever vrijwaart Matpanozer Advocatuur en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Matpanozer Advocatuur ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen kosten van Matpanozer Advocatuur in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen. 

 

Artikel 8 – Inschakeling van derden 

8.1 Bij het behartigen van de belangen van de Opdrachtgever en bij het bepalen van de te volgen werkwijze heeft de advocaat die de zaak behandelt een leidende rol. Indien dit een efficiënte of doelmatige zaaksbehandeling dient of indien dit wegens omstandigheden noodzakelijk is, zal het deze advocaat vrij staan om een of meer kantoorgenoten te betrekken bij de behandeling van de zaak. 

8.2 Matpanozer Advocatuur is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht namens en op kosten van de Opdrachtgever diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld van deurwaarders, gespecialiseerde adviseurs en/of deskundigen. 

8.3 De keuze van een door Matpanozer Advocatuur in te schakelen derde zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid en waar in redelijkheid geboden in overleg met de Opdrachtgever. Matpanozer Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Matpanozer Advocatuur. 

8.4 Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Matpanozer Advocatuur gaat er vanuit en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. 

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht 

Op alle opdrachten verstrekt aan Matpanozer Advocatuur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 10 – Klachten- en geschillenregeling 

10.1 Matpanozer Advocatuur maakt gebruik ven een interne- en externe klachtenregeling. 

10.2 De Opdrachtgever dient allereerst de interne klachtenregeling te volgen. Bij de interne klachtregeling dient de Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken aan de desbetreffende advocaat. Indien de Opdrachtgever dit om moverende redeneren niet kan, dan dient de Opdrachtgever de klacht neer te leggen bij de interne klachtenfunctionaris, mevrouw mr. T. Özyakup. Mocht de Opdrachtgever een klacht hebben over het functioneren van mevrouw mr. L.K. Matpanozer, dan dient de Opdrachtgever de klacht neer te leggen bij mevrouw mr. T. Özyakup. Mocht de Opdrachtgever een klacht hebben over het functioneren van mevrouw mr. T. Özyakup, dan dient de Opdrachtgever de klacht neer te leggen bij mevrouw mr. L.K. Matpanozer. De klacht zal worden behandeld conform de Kantoorklachtrenregeling Matpanözer Advocatuur, welke is openbaar gemaakt via de website www.matpanozeradvocatuur.nl(van kantoor) en op verzoek aan de Opdrachtgever zal worden toegezonden.

10.3 De klacht dient schriftelijk aan het kantoor te worden voorgelegd binnen drie maanden na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven.

10.4 Mocht het doorlopen van de klachtenprocedure onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de Opdrachtgever een klacht indienen bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten (Bureau van de Orde, Postbus 57590, 1040 BL te Amsterdam). Hiervoor kan de Opdrachtgever gebruikmaken van de website van de Orde www.advocatenorde-amsterdam.nl.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens de Opdrachtgever aan Matpanozer Advocatuur geproduceerde adviezen, processtukken, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 12 – Privacystatement 

Matpanozer Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Meer informatie vindt u in ons privacystatement, dat is gepubliceerd op onze website www.matpanozeradvocatuur.nl en waarmee door Matpanozer Advocatuur uitvoering wordt gegeven aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

Artikel 13 – Bewaartermijn dossiers 

De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de zaak. Na ommekomst van deze termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Matpanozer Advocatuur ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren. 

 

Artikel 14 – Slotbepalingen 

14.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. 14.2 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Matpanozer Advocatuur en de Opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. 

14.3 Matpanozer Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 

14.4 Voor zover deze algemene voorwaarden ook in andere talen dan de Nederlandse zijn gesteld is de Nederlandse tekst bindend. Matpanozer Advocatuur is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84789387. Deze algemene voorwaarden zijn ook geplaatst op de website van Matpanozer Advocatuur (www.matpanozeradvocatuur.nl).