PRIVACY POLICY

Matpanözer Advocatuur, gevestigd aan de Kabelweg 57, 1014 BA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt binnen dit kantoor, voor welk doel deze worden verwerkt en op welke wijze dit geschiedt.

Persoonsgegevens
Matpanözer Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Matpanözer Advocatuur kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • Burgerservicenummer
 • Vreemdelingennummer
 • Alle overige persoonsgegevens die u aan Matpanözer Advocatuur verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met Matpanözer Advocatuur.

Doeleinden en grondslagen voor verwerking
Matpanözer Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens om juridische diensten aan u te kunnen verlenen en om aan haar juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Juridische grondslag
De juridische grondslag waarop de verwerking is gebaseerd is uw toestemming, de uitvoering van de overeenkomst met uw of een gerechtvaardigd belang waarvoor de verwerking nodig is en zwaarder kan wegen dan uw privacybelang.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Matpanözer Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij hanteren voor bepaalde persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Digitaal dossier: 5 jaar
 • Fysiek dossier: 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met anderen
Matpanözer Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving; Matpanözer Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
door derden.

Beveiliging
Matpanözer Advocatuur neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging,
schade, aanpassing of bekendmaking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan wordt verzocht contact met Matpanözer Advocatuur op te nemen via info@matpanozeradvocatuur.nl.

Contactformulier
De gegevens die u invult op het contactformulier op onze website, worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden een half jaar bewaard, tenzij u Matpanozer advocatuur opdracht heeft gegeven om voor u werkzaamheden te
verrichten. In die situatie geldt hetgeen hiervoor is gemeld over de bewaartermijn van dossiers.

Cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de bezoekersstromen op onze website. Google Analytics plaatst cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen verzamelen. Hiervoor hebben wij geen toestemming van u nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt de cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Uw rechten
Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten:

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw
  persoonsgegevens
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken

Wij willen u er op wijzen dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens toch te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Contact
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben of een klacht willen indienen, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@matpanozeradvocatuur.nl of:

Matpanözer Advocatuur
Kabelweg 57
1014 BA Amsterdam