migratierecht

Verblijfsvergunning als investeerder

Voor een verblijfsvergunning als investeerder dient een aanvraag te worden ingediend met de volgende bewijsstukken:

– een verklaring van de Nederlandse vestiging van de bank waaruit blijkt dat het te investeren bedrag van minimaal € 1.250.000 in Nederland is gestort. De verklaring moet afgegeven zijn door een Nederlandse bank met een DNB-vergunning of een Nederlandse vestiging van een buitenlandse bank uit een land dat deel uitmaakt van de Europese Economisch Ruimte (EER), dit gebruik maakt van het Europees Paspoort en:

– de investeringsovereenkomst die door betrokken partijen (investeerder en onderneming) is ondertekend en waaruit het doel van de investering blijkt.

Welke bewijsmiddelen over de investering moet u toevoegen aan uw aanvraag hangt af van waarin u investeert:

1. een innovatieve onderneming;
2. via een contractueel samenwerkingsverband dat investeert in een of meerdere innovatieve ondernemingen;
3. een fonds dat volgens het Ministerie van Economische Zaken past binnen de SEED-regeling;
4. een participatiefonds dat is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

1. Bewijsmiddelen over de innovatieve onderneming waarin u investeert:

– jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren geverifieerd door een onafhankelijke externe partij of als de onderneming korter dan drie jaren bestaat de beschikbare jaarrekeningen sinds de oprichting;
– investeringsplan van de onderneming waarin het doel van de investering wordt beschreven (kan geïntegreerd worden in het ondernemingsplan of in het investeringsovereenkomst);
– gegevens waaruit blijkt wat de verwachte effecten van de investering zijn in omgang en tijd met betrekking tot de vermogenspositie, omzet, resultaat (netto winst), werkgelegenheid en/of innovatie, zowel technologisch als niet-technologisch (bijv. patenten, octrooien);
– bewijsstukken waaruit uw eigen niet-financiële inbreng en mate van actieve betrokkenheid bij de onderneming blijkt zoals specifieke kennis, specifieke werkervaring, referenties, patenten, netwerk en afnemers.

Als de onderneming korter dan 3 jaren is opgericht moet u een ondernemingsplan meesturen dat informatie bevat over:

– persoonlijke gegevens en achtergrond van het ondernemingsmanagement (opleiding, ervaring);
– het product of de dienst;
– een marktanalyse toegespitst op het eigen product of dienst en ondersnemingsomgeving;
– beschrijving van prijsbeleid/ -opbouw met alle kosten daarin verdisconteerd;
– organisatie;
– balans;
– exploitatieoverzichten (realisaties en prognoses)
– omzet- en liquiditeitsprognose inclusief berekeningen;
– specificatie en begroting arbeidscreatie en investeringen.

2. Bewijsmiddelen over het contractueel samenwerkingsverband waarin u investeert:

– de overeenkomst tussen de deelnemers aan het samenwerkingsverband waaruit de omvang en de voorwaarden blijken;
– een fondsplan waaruit blijkt wat de aard van de organisatie en de investeringen is, en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn;
– bewijs van continuïteit van het contractuele samenwerkingsverband zoals jaarrekeningen;
– gegevens waaruit blijkt wat de verwachte effecten van de investering zijn in omvang en tijd met betrekking tot de vermogenspositie, omzet, resultaat (netto winst), werkgelegenheid en/of innovatie, zowel technologisch als niet-technologisch (bijv. patenten, octrooien);
– bewijsstukken waaruit de eigen niet-financiële inbreng en mate van actieve betrokkenheid van de vermogende vreemdeling bij de onderneming blijkt zoals specifieke kennis, specifieke werkervaring, referenties, patenten, netwerk en afnemers.

3. Bewijsmiddelen waaruit blijkt dat u deelneemt aan een fonds dat volgens het Ministerie van Economische Zaken past binnen de SEED-regeling:

– een bewijs van deelname aan het fonds; en
– een verklaring waaruit blijkt dat het SEED-fonds is erkend door het Ministerie van Economische Zaken; of
– een verklaring waaruit blijkt dat het fonds geen SEEDS-erkenning heeft gekregen maar volgens het Ministerie van Economische Zaken wel past binnen de SEED-regeling.

4. Bewijsmiddelen over het participatiefonds waarin u investeert:

– een bewijs van deelname aan een participatiefonds dat is aangesloten bij de NVP;
– een bewijs van NVP-lidmaatschap van het participatiefonds.