Kantoorklachtenregeling Matpanözer Advocatuur

 

Voor uw klachten over Matpanözer Advocatuur kunt u de interne klachtenregeling te volgen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

 

Interne klachtregeling:

Indien u ontevreden bent met onze dienstverlening, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan uw advocaat. Indien u dit om uw moverende redeneren niet kunt, dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij onze interne klachtenfunctionaris, mevrouw mr. T. Özyakup. De klachtenfunctionaris zal binnen 4 weken na schriftelijke ontvangst van uw klacht dit aan u bevestigen en aangeven hoe de klacht verder zal worden afgehandeld. De klachtenfunctionaris zal naar aanleiding van de klacht de betrokken advocaat horen. Indien mogelijk en gewenst zal de klachtenfunctionaris direct maatregelen treffen die de onvrede bij u wegnemen en dit verder met u als klager afstemmen. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, zal u worden uitgenodigd voor een gesprek op kantoor met de betreffende advocaat en de klachtenfunctionaris. Tijdens dit gesprek zal worden bekeken of er niet alsnog een oplossing voor uw klacht kan worden gevonden. De betrokken advocaat, respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling en vastlegging van de klacht.

 

Advocaat mr. L.K. Matpanözer

Mocht u een klacht hebben over het functioneren van mr. L.K. Matpanözer dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij de waarnemend klachtenfunctionaris, mevrouw mr. T.Özyakup.

 

Advocaat mr. T. Özyakup

Mocht u een klacht hebben over het functioneren van mr. T. Özyakup dan kunt u uw klacht schriftelijk neerleggen bij de waarnemend klachtenfunctionaris, mevrouw mr. L.K. Matpanözer.

 

De klacht dient aan het kantoor schriftelijk te worden voorgelegd binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven.

 

Deze kantoorklachtregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

 

Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op ons kantoor besproken. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland.  

 

Op grond de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris(sen) beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

 

Externe klachtenregeling:

Wanneer u na het doorlopen van de interne klachtenprocedure van oordeel blijft dat uw klacht niet op een voor u bevredigende wijze is opgelost, dan dient u dit kenbaar te maken aan de interne klachtenfunctionaris. U wordt dan verwezen naar de formele weg om een klacht in te dienen. De formele weg om een klacht in te dienen gebeurt via de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Bureau van de Orde (Postbus 57590, 1040 BL AMSTERDAM), website: www.advocatenorde-amsterdam.nl.

 

De Deken zal de klacht onderzoeken en zo mogelijk nagaan of niet alsnog een oplossing kan worden gevonden. Blijkt dat niet mogelijk, dan zal de Deken de zaak doorsturen naar de Raad van Discipline. Dit is een onafhankelijke instantie die de klacht verder in behandeling neemt en uitspraak zal doen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat dit een tuchtrechtelijke procedure betreft.