migratierecht

Verblijf bij minderjarig Nederlands kind: Chavez-Vilchez aanvraag

Ouder (of stiefouder of pleegouder) van een minderjarig Nederlands kind

Als u de ouder (ook stief- of pleegouders vallen hieronder) bent van een Nederlands minderjarig kind en u wilt in Nederland bij uw kind blijven, dan kunt u daarvoor een verblijfsvergunning aanvragen.

Voorwaarden Chavez-Vilchez

 • Uw kind is minderjarig en staat ingeschreven in Nederland
 • U verricht daadwerkelijk zorg- en opvoedingstaken voor uw kind (eventueel samen met de andere ouder) en uw kind is van u afhankelijk
 • U heeft geen verblijfsrecht in een ander EU-land

Extra voorwaarden (half)broer of (half)zus van het Nederlandse kind

Hebt u een ander niet-Nederlands minderjarig kind? En is dit kind een (half)broer of (half)zus van uw minderjarige Nederlandse kind? Dan gelden ook de volgende voorwaarden:

 • De (half)broer of (half)zus gaat samen met u bij uw minderjarige Nederlandse kind in Nederland wonen.
 • De (half)broer of (half)zus hoort bij uw gezin.
 • De (half)broer of (half)zus is uw biologische kind. Of uw kind volgens de wet.
 • U hebt het gezag over de (half)broer of (half)zus.
 • Is er een ouder van de (half)broer of (half)zus die achterblijft in het land van herkomst? En heeft die ouder ook het gezag? Dan moet die ouder toestemming geven voor het vertrek van de (half)broer of (half)zus naar Nederland. Soms is ook toestemming nodig van de overheid van het land van herkomst. Bijvoorbeeld als dit in het land van herkomst in de wet staat. Of als de andere ouder overleden of onvindbaar is.
 • U zorgt voor de (half)broer of (half)zus en bent verantwoordelijk voor de opvoeding.
 • Eén van de volgende situaties geldt voor u:
  • U hebt een verblijfsvergunning EU als verzorgende ouder van een minderjarig Nederlands kind.
  • U hebt een faciliterend visum. Met dit visum mag u in Nederland een aanvraag doen als verzorgende ouder van een minderjarig Nederlands kind.
  • U hebt een andere geldige Nederlandse verblijfsvergunning.
 • De (half)broer of (half)zus is sterk afhankelijk van u. Dit betekent dat als de (half)broer of (half)zus geen verblijfsdocument krijgt, u en uw minderjarige Nederlandse kind geen andere keuze hebben dan samen met de (half)broer of half)zus de Europese Unie (EU) te verlaten.

Matpanozer advocatuur is gespecialiseerd in het begeleiden van Chavez Vilchez aanvragen en stelt ook indien vereist ouderschapsplannen op en adviseert omtrent erkenning en gezag van een minderjarig kind.

Aanvraag verblijfsvergunning Chavez-Vilchez

Verblijft u in Nederland, maar niet rechtmatig en wilt u verblijven bij uw Nederlandse kind dan kunt u in Nederland deze aanvraag indienen. Van belang is dat goed wordt onderbouwd dat er sprake is van daadwerkelijke zorg en opvoedtaken.  Nadat de aanvraag is ingediend heeft u rechtmatig verblijf.  De wettelijke beslistermijn is 6 maanden. Gedurende deze termijn kunt u werken in Nederland.

Indien u in het buitenland verblijft dient er een faciliterend visum te worden aangevraagd. Matpanozer advocatuur is gespecialiseerd in het aanvragen van dergelijke visa bij de Nederlandse ambassade.

Documenten Chavez-Vilchez aanvraag

 • Uw paspoort of identiteitskaart
 • Het (Nederlands) paspoort van uw kind
 • De geboorteakte van uw kind of, als uit de geboorteakte de familierechtelijke relatie tussen u en het kind niet blijkt, andere bewijsmiddelen waaruit de band tussen u en het Nederlandse kind blijkt
 • Bewijsstukken dat uw kind in Nederland woont. Als uw kind staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente is voldoende aangetoond dat uw kind in Nederland woont
 • Bewijs waaruit blijkt dat u het rechtmatig gezag heeft over uw kind
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u uw kind daadwerkelijk verzorgt, bijvoorbeeld foto’s, verklaringen van een school, de crèche, huisarts of het consultatiebureau; waaruit blijkt dat u de daadwerkelijke zorg hebt over uw Nederlandse kind in Nederland en/of in uw land van herkomst
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u samenwoont met uw kind
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u uw kind financieel onderhoudt
 • Indien de ouders niet samenwonen: het ouderschapsplan, of de omgangsregeling, waarin de afspraken staan over de verzorging en opvoeding van uw kind en bewijsstukken waaruit blijkt dat deze afspraken worden nagekomen

Mr. L.K. Matpanozer is gespecialiseerd in het aanvragen van verblijfsvergunningen Chavez Vilchez alsmede het bijstaan in bezwaarprocedures tegen de IND en beroepsprocedures bij de Rechtbank..  Indien u een aanvraag wil indienen op grond van het  Chavez Vilchez of u heeft andere vragen over de voorwaarden van een  Chavez Vilchez  aanvraag dan kunt u bellen of een whatsapp sturen naar 06 43 83 78 73 . U kunt ook mailen naar LK@matpanozeradvocatuur.nl